Privacy beleid

Privacy beleid Fysiotherapie Molenberg

Fysiotherapie Molenberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Molenberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt het volgende in:
-De verwerking van uw persoonsgegevens zal in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid;
-De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Wij vragen uw uitdrukkelijk toestemming indien wij persoonsgegevens delen t.b.v intercollegiaal overleg, overleg met uw huisarts, de specialist of andere zorgverleners;
-Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij zullen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Molenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Molenberg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinden;
-Aanmaken zorgdossier;
-Declareren bij de zorgverzekeraars;
-Klanttevredenheidsonderzoek (mits u toestemming heeft gegeven).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht en/of zorgvraag;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Molenberg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Voorletters;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Geslacht;
-Geboortedatum;
-Burger Service Nummer (BSN);
-Nummer van identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs;
-Polisnummer zorgverzekering;
-Adres;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Huisarts;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Molenberg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de (financiële) administratie en facturering;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerker) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat een zorgverzekeraar in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Deze gegevens zullen wij zoveel mogelijk anominiseren. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysiotherapie Molenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-Alle personen die namens Fysiotherapie Molenberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn op de hoogte van het Privacy beleid en handelen hiernaar.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens
Fysiotherapie Molenberg

Kerkraderweg 54
6416 CK Heerlen
info@fysiomolenberg.nl
Voskuilenweg 129F
6416 AJ Heerlen
Tel. 045 541 0444